บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
Finansia Syrus Securities Public Company Limited

สมัคร Finansia HERO Mock Trading

กรุณาเลือกกิจกรรม

ประเภทกิจกรรม*:
Free Trial

กรุณากรอกข้อมูลเพื่อลงทะเบียน

คำนำหน้าชื่อ(ภาษาไทย)*:
ชื่อ (ภาษาไทย)*:
นามสกุล (ภาษาไทย)*:
คำนำหน้าชื่อ(ภาษาอังกฤษ)*:
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)*:
นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)*:
ประเภทของบัตร*:
หมายเลขบัตร*:
เบอร์โทรศัพท์มือถือ*:
(ตัวอย่าง 0XX-XXXXXXX)
อีเมล*:
อีเมลสำหรับส่ง link
เพื่อขอเปิดบัญชี และติดต่อกับทางบริษัท

ยืนยันอีเมล*: